021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور کوش آداسی 16 تا 31 شهریور

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
System.Exception: Error In Process 'view' Command In Sequence 1: Error In Run 'view' Command: System.InvalidOperationException: Collection was modified; enumeration operation may not execute.
at System.Collections.ArrayList.ArrayListEnumeratorSimple.MoveNext()
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 114
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Exception: Error In Run 'view' Command: System.InvalidOperationException: Collection was modified; enumeration operation may not execute.
at System.Collections.ArrayList.ArrayListEnumeratorSimple.MoveNext()
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 114
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.InvalidOperationException: Collection was modified; enumeration operation may not execute.
at System.Collections.ArrayList.ArrayListEnumeratorSimple.MoveNext()
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 114
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 58
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Prestige Residence Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1995000 تومان
2195000 تومان
1795000 تومان
1495000 تومان
 • Santur
 • ریما گشت
 • H.B
1995000 تومان
2195000 تومان
1795000 تومان
1495000 تومان
 • Belmare
 • ریما گشت
 • ALL
2395000 تومان
2695000 تومان
1895000 تومان
1495000 تومان
 • Surtel
 • ریما گشت
 • ALL
2395000 تومان
2695000 تومان
1895000 تومان
1495000 تومان
 • Arora
 • ریما گشت
 • ALL
2495000 تومان
2795000 تومان
1895000 تومان
1495000 تومان
 • Alkoclar Adukale
 • ریما گشت
 • ALL
2695000 تومان
3295000 تومان
1995000 تومان
1495000 تومان
 • Fantasia Deluxe
 • ریما گشت
 • ALL
3395000 تومان
4195000 تومان
2395000 تومان
1495000 تومان
 • Korumar Hotel Deluxe
 • ریما گشت
 • ALL
3395000 تومان
4295000 تومان
2495000 تومان
1495000 تومان
 • Flora Garden Ephesus
 • ریما گشت
 • ALL
3495000 تومان
4450000 تومان
2595000 تومان
1495000 تومان
 • Flora Garden Ephesus
 • ریما گشت
 • ALL
3595000 تومان
4540000 تومان
2595000 تومان
1495000 تومان
 • Le Blue Hotel & Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
3495000 تومان
4495000 تومان
2495000 تومان
1495000 تومان
 • Pine Bay Holiday Resort
 • ریما گشت
 • ALL
3595000 تومان
4595000 تومان
2595000 تومان
1495000 تومان
 • Suhan 360
 • ریما گشت
 • ALL
3695000 تومان
4695000 تومان
2695000 تومان
1495000 تومان
 • Aqua Fantasy Aquapark Hotel & SPA
 • ریما گشت
 • U.ALL
4295000 تومان
5695000 تومان
2895000 تومان
1495000 تومان
 • Sunis Efes Royal Palace Resort &SPA
 • ریما گشت
 • U.ALL
4395000 تومان
5695000 تومان
2895000 تومان
1495000 تومان
 • Sunis Efes Royal Palace Resort &SPA
 • ریما گشت
 • U.ALL
4495000 تومان
5795000 تومان
2895000 تومان
1495000 تومان
Prestige Residence Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Santur
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Belmare
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Surtel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Arora
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Alkoclar Adukale
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Fantasia Deluxe
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Korumar Hotel Deluxe
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Flora Garden Ephesus
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Flora Garden Ephesus
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Le Blue Hotel & Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Pine Bay Holiday Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Suhan 360
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Aqua Fantasy Aquapark Hotel & SPA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sunis Efes Royal Palace Resort &SPA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sunis Efes Royal Palace Resort &SPA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ساحل , تعطیلات جامع , هنر و فرهنگ ,
روزهای رفت پنجشنبه , جمعه , پنجشنبه , جمعه ,
روزهای برگشت چهارشنبه , پنجشنبه , چهارشنبه , پنجشنبه ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 31 شهریور ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , جوانان ,
خدمات بیمه مسافرتی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی , صبحانه , نهار , صبحانه , نهار , شام ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 1995000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد کوش آداسی ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% میلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر این صورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه میباشد و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوئیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت 1495000تومان و کودک زیر سال 195000 تومان می باشد , درصورت درخواست پرواز بیزینس کلاس مبلغ 300.000 تومان به نرخ پکیج افزوده می شود ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .