ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور کوش آداسی | 26 و 28 اردیبهشت

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3930000 تومان 4750000 تومان 2700000 تومان
4080000 تومان 4610000 تومان 3550000 تومان 2700000 تومان
4200000 تومان 4800000 تومان 2700000 تومان
4330000 تومان 5500000 تومان 3670000 تومان 2700000 تومان Land View
4520000 تومان 5900000 تومان 3770000 تومان 2700000 تومان Sea View
4390000 تومان 5700000 تومان 2700000 تومان
4770000 تومان 5640000 تومان 3890000 تومان 2700000 تومان
4890000 تومان 5830000 تومان 3960000 تومان 2700000 تومان
4890000 تومان 5830000 تومان 3960000 تومان 2700000 تومان
5260000 تومان 6390000 تومان 4140000 تومان 2700000 تومان Club Room
5460000 تومان 6680000 تومان 4240000 تومان 2700000 تومان Land View
5520000 تومان 6770000 تومان 4270000 تومان 2700000 تومان Sea view
Le blue
5
U.ALL
5280000 تومان 6390000 تومان 4140000 تومان 2700000 تومان Land View
Le blue
5
U.ALL
5580000 تومان 6860000 تومان 4300000 تومان 2700000 تومان Sea View
5250000 تومان 7100000 تومان 4140000 تومان 2700000 تومان
5390000 تومان 6580000 تومان 4200000 تومان 2700000 تومان
5640000 تومان 6960000 تومان 4330000 تومان 2700000 تومان
5300000 تومان 6700000 تومان 4140000 تومان 2700000 تومان Land View
5460000 تومان 7300000 تومان 4240000 تومان 2700000 تومان Sea View
5640000 تومان 6960000 تومان 4330000 تومان 2700000 تومان
5700000 تومان 7050000 تومان 4360000 تومان 2700000 تومان
5960000 تومان 7730000 تومان 4800000 تومان 2700000 تومان
6330000 تومان 7830000 تومان 4830000 تومان 2700000 تومان
6580000 تومان 8200000 تومان 4960000 تومان 2700000 تومان
6890000 تومان 8830000 تومان 2700000 تومان
7520000 تومان 9770000 تومان 5270000 تومان 2700000 تومان Land View
7830000 تومان 10240000 تومان 5460000 تومان 2700000 تومان Seaside View
8150000 تومان 10700000 تومان 5580000 تومان 2700000 تومان Seaview
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Land View
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sea View
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Club Room
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Land View
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6770000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sea view
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Land View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sea View
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Land View
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sea View
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9770000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Land View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Seaside View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Seaview

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوش آداسی | 26 و 28 اردیبهشت
نوع تور
ساحل هنر و فرهنگ
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
26 و 28 اردیبهشت
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها جوانان افراد مجرد
خدمات
سه وعده غذایی و خدمات ویژه صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی راهنمای محلی راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3930000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
کوش آداسی
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر