ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور پوکت | تا 16 فروردین 98

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
10480000 تومان 11440000 تومان 10400000 تومان 9920000 تومان
10720000 تومان 11930000 تومان 10000000 تومان
10720000 تومان 11930000 تومان 10640000 تومان 10000000 تومان
11040000 تومان 12570000 تومان 10880000 تومان 10080000 تومان
11070000 تومان 12630000 تومان 10140000 تومان
11390000 تومان 13260000 تومان 11230000 تومان 10290000 تومان
11620000 تومان 13730000 تومان 10370000 تومان
12240000 تومان 14980000 تومان 10610000 تومان
12320000 تومان 151300000 تومان 12090000 تومان 10680000 تومان
12400000 تومان 15290000 تومان 12170000 تومان 10680000 تومان
12480000 تومان 15440000 تومان 12170000 تومان 10680000 تومان
12630000 تومان 15760000 تومان 12320000 تومان 10610000 تومان
12870000 تومان 16220000 تومان 12560000 تومان 10760000 تومان
13100000 تومان 16690000 تومان 12710000 تومان 11000000 تومان
13180000 تومان 16850000 تومان 12870000 تومان 11000000 تومان
13340000 تومان 17160000 تومان 13020000 تومان 10920000 تومان
13540000 تومان 17560000 تومان 13140000 تومان 11120000 تومان
13650000 تومان 17790000 تومان 13260000 تومان 11230000 تومان
14040000 تومان 18570000 تومان 13570000 تومان 11310000 تومان
14200000 تومان 18800000 تومان 13810000 تومان 11460000 تومان
14590000 تومان 19820000 تومان 14120000 تومان 11700000 تومان
14900000 تومان 20280000 تومان 14430000 تومان 12490000 تومان
15050000 تومان 20600000 تومان 14510000 تومان 12240000 تومان
Amari
4
B.B
16760000 تومان 24000000 تومان 16100000 تومان 12490000 تومان
17240000 تومان 24970000 تومان 16540000 تومان 12240000 تومان
17320000 تومان 25120000 تومان 12240000 تومان
18100000 تومان 26680000 تومان 17240000 تومان 12560000 تومان
18250000 تومان 27000000 تومان 17320000 تومان 13020000 تومان
19030000 تومان 28500000 تومان 18100000 تومان 13340000 تومان
20130000 تومان 30740000 تومان 19110000 تومان 13260000 تومان
20830000 تومان 32150000 تومان 179740000 تومان 13490000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9920000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10080000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10140000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10370000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10610000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
151300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10680000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10680000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10680000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10610000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10760000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10920000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11120000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11230000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11310000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11460000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
25120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
26680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
17240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12560000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
17320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13020000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
19030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
28500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
18100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13340000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
20130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
30740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
19110000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
20830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
32150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
179740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور پوکت | تا 16 فروردین 98
نوع تور
ماجراجویی هنر و فرهنگ شهر و خرید طبیعت گردی
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
16 فروردین
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه راهنمای محلی ترانسفر فرودگاهی اخذ ویزای توریستی گرفتن ویزا گشت طبیعی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
10480000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پوکت
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر