ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

ارمنستان | ماه رمضان

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
regineh
3
B.B
13390000 تومان 14600000 تومان 13100000 تومان 11870000 تومان
shirak
3
B.B
12670000 تومان 14470000 تومان 12670000 تومان 12670000 تومان
silachi
3
B.B
13230000 تومان 15190000 تومان 13070000 تومان 12790000 تومان
diamond
3
B.B
13870000 تومان 16270000 تومان 13510000 تومان 12310000 تومان
nairi
3
B.B
13870000 تومان 15870000 تومان 13230000 تومان 11630000 تومان
13390000 تومان 15110000 تومان 12990000 تومان 12150000 تومان
13870000 تومان 16270000 تومان 13510000 تومان 12670000 تومان
ararat
4
B.B
14510000 تومان 17750000 تومان 13870000 تومان 11550000 تومان
aqua tek
4
B.B
14630000 تومان 17110000 تومان 14230000 تومان 12150000 تومان
metropol
4
B.B
14390000 تومان 17750000 تومان 13750000 تومان 12510000 تومان
imperial
4
B.B
14270000 تومان 17750000 تومان 13750000 تومان 11550000 تومان
13870000 تومان 16870000 تومان 13510000 تومان 11470000 تومان
paris
4
B.B
15670000 تومان 21030000 تومان 15190000 تومان 11270000 تومان
congress
4
B.B
15150000 تومان 17750000 تومان 14350000 تومان 11550000 تومان
ani plaza
4
B.B
15150000 تومان 17990000 تومان 14670000 تومان 11550000 تومان
tufenkian
4
B.B
15990000 تومان 19230000 تومان 14950000 تومان 13390000 تومان
repulica
4
B.B
16270000 تومان 21230000 تومان 15750000 تومان 13270000 تومان
15750000 تومان 18990000 تومان 14670000 تومان 11550000 تومان
17310000 تومان 22510000 تومان
17110000 تومان 22300000 تومان 15670000 تومان 11550000 تومان
hilton
5
B.B
16270000 تومان 20230000 تومان 14950000 تومان 12270000 تومان
national
5
B.B
18230000 تومان 24710000 تومان 16590000 تومان 11790000 تومان
18870000 تومان 24710000 تومان 17470000 تومان 12247000 تومان
marriot
5
B.B
17750000 تومان 23190000 تومان 16590000 تومان 12270000 تومان
17870000 تومان 23470000 تومان 16590000 تومان 14030000 تومان
18830000 تومان 26710000 تومان 19470000 تومان 17110000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12670000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12310000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15870000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12670000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12510000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16870000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11470000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17310000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
17470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12247000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
14030000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
26710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
19470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
17110000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
ارمنستان | ماه رمضان
نوع تور
ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل شهر و خرید تعطیلات جامع طبیعت گردی
روزهای رفت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
10 تیرماه
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی بروشور راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد
ارمنستان
شهر مقصد
ایروان
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر