ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور کوالالامپور | تا 20 دی

قیمت درحال به روز رسانی است ، جهت دریافت نرخ تور کوالالامپور با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4180000 تومان 5420000 تومان 3430000 تومان 2690000 تومان
4180000 تومان 5420000 تومان 3430000 تومان 2690000 تومان
4250000 تومان 5590000 تومان 3540000 تومان 2730000 تومان
Summit
4
B.B
4390000 تومان 5950000 تومان 3690000 تومان 2760000 تومان
Coso
4
B.B
4480000 تومان 6050000 تومان 3760000 تومان 2790000 تومان
4640000 تومان 6340000 تومان 3890000 تومان 2790000 تومان
4720000 تومان 6490000 تومان 3970000 تومان 2850000 تومان
4790000 تومان 6640000 تومان 4050000 تومان 2850000 تومان
4870000 تومان 6790000 تومان 4130000 تومان 2850000 تومان
4950000 تومان 6950000 تومان 4199000 تومان 2890000 تومان
5030000 تومان 7120000 تومان 4280000 تومان 2890000 تومان
5099000 تومان 7250000 تومان 4360000 تومان 2890000 تومان
5180000 تومان 7430000 تومان 4440000 تومان 2890000 تومان
5410000 تومان 7880000 تومان 4670000 تومان 2940000 تومان
5560000 تومان 8180000 تومان 4820000 تومان 2940000 تومان
5560000 تومان 8180000 تومان 2940000 تومان
Fraser
5
B.B
5799000 تومان 8640000 تومان 5050000 تومان 2940000 تومان
Maya
5
B.B
5870000 تومان 8799000 تومان 5120000 تومان 2990000 تومان
5950000 تومان 8950000 تومان 5220000 تومان 2990000 تومان
6030000 تومان 9140000 تومان 5290000 تومان 2990000 تومان
Sheraton
5
B.B
6420000 تومان 9890000 تومان 5690000 تومان 3040000 تومان
6490000 تومان 10050000 تومان 5750000 تومان 3040000 تومان
6570000 تومان 10220000 تومان 5820000 تومان 3040000 تومان
7650000 تومان 12390000 تومان 6950000 تومان 3140000 تومان
7950000 تومان 12990000 تومان 3140000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2730000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2760000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4199000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5099000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5799000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8799000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9140000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6420000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3040000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3040000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3040000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوالالامپور | تا 20 دی
نوع تور
شهر و خرید هنر و فرهنگ
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
تا 20 دی
خدمات
بیمه مسافرتی سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
4180000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر