ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور مالزی + سنگاپور | تا 30 آذر

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7060000 تومان 8670000 تومان 6060000 تومان 4680000 تومان
7460000 تومان 8460000 تومان 6450000 تومان 4840000 تومان
METROPOL
3
B.B
7500000 تومان 9550000 تومان 6500000 تومان 4850000 تومان
FLAMINGO
4
B.B
OXFORD
4
B.B
7550000 تومان 9640000 تومان 6540000 تومان 4880000 تومان
OXFORD
4
B.B
7610000 تومان 9700000 تومان 6600000 تومان 4930000 تومان
OXFORD
4
B.B
7750000 تومان 9880000 تومان 6750000 تومان 5020000 تومان
7810000 تومان 10000000 تومان 6810000 تومان 5050000 تومان
COSMO
3
B.B
8000000 تومان 10480000 تومان 6990000 تومان 5080000 تومان
8050000 تومان 10600000 تومان 7050000 تومان 5110000 تومان
8100000 تومان 10690000 تومان 7090000 تومان 5130000 تومان
8210000 تومان 10970000 تومان 7210000 تومان 5150000 تومان
8250000 تومان 11040000 تومان 7240000 تومان 5150000 تومان
ROYAL
4
B.B
8300000 تومان 11020000 تومان 7290000 تومان 5240000 تومان
8340000 تومان 11000000 تومان 7340000 تومان 5250000 تومان
TAMU
4
B.B
8500000 تومان 11710000 تومان 5290000 تومان
IBIS
4
B.B
8560000 تومان 11800000 تومان 7550000 تومان 5300000 تومان
BOSS
4
B.B
8620000 تومان 11750000 تومان 7610000 تومان 5320000 تومان
8740000 تومان 12150000 تومان 7740000 تومان 5370000 تومان
8800000 تومان 12110000 تومان 7800000 تومان 5390000 تومان
9190000 تومان 13530000 تومان 8190000 تومان 5650000 تومان
CORUS
4
B.B
9280000 تومان 13110000 تومان 8280000 تومان 5570000 تومان
MAYA
4
B.B
9540000 تومان 13710000 تومان 8530000 تومان 5690000 تومان
9630000 تومان 13800000 تومان 8620000 تومان 5700000 تومان
9710000 تومان 14080000 تومان 8700000 تومان 5760000 تومان
MAYA
5
B.B
9950000 تومان 14450000 تومان 8950000 تومان 5830000 تومان
ORCHARD
5
B.B
10170000 تومان 14880000 تومان 9160000 تومان 5920000 تومان
10280000 تومان 14940000 تومان 9280000 تومان 6060000 تومان
10490000 تومان 15530000 تومان 9490000 تومان 6050000 تومان
WESTIN
5
B.B
10690000 تومان 15920000 تومان 9680000 تومان 6130000 تومان
SHERATON
5
B.B
11030000 تومان 16750000 تومان 10030000 تومان 6290000 تومان
11060000 تومان 16660000 تومان 10050000 تومان 6280000 تومان
WESTIN
5
B.B
HILTON
5
B.B
11430000 تومان 17240000 تومان 10430000 تومان 6500000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4680000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4840000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4880000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4930000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5020000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5080000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5110000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5130000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7210000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5300000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5320000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5370000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5570000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5760000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5920000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6060000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6130000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور مالزی + سنگاپور | تا 30 آذر
نوع تور
ماجراجویی هنر و فرهنگ شهر و خرید طبیعت گردی
مدت اقامت
4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار
تا 30 آذر
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه گشت شهری گشت شهری با نهار
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
گشت شهری با نهار در کوالالامپور

گشت شهری ن نهار در سنگاپور

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
7060000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور سنگاپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر