ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور مالزی + سنگاپور | تا 31 شهریور

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7400000 تومان 9210000 تومان 5330000 تومان 3860000 تومان
7770000 تومان 9930000 تومان 5700000 تومان 4000000 تومان
7810000 تومان 10030000 تومان 5740000 تومان 4010000 تومان
8130000 تومان 10660000 تومان 6060000 تومان 4150000 تومان
OXFORD
4
B.B
8180000 تومان 10760000 تومان 6110000 تومان 4160000 تومان
8320000 تومان 11050000 تومان 6250000 تومان 4220000 تومان
8380000 تومان 11170000 تومان 6310000 تومان 4240000 تومان
8470000 تومان 11340000 تومان 6400000 تومان 4280000 تومان
8600000 تومان 11600000 تومان 6530000 تومان 4330000 تومان
ROYAL
4
B.B
8770000 تومان 11940000 تومان 6700000 تومان 4400000 تومان
8840000 تومان 12090000 تومان 6770000 تومان 4430000 تومان
IBIS
4
B.B
9020000 تومان 12450000 تومان 6950000 تومان 4500000 تومان
FURUMA
4
B.B
9070000 تومان 12550000 تومان 7000000 تومان 4520000 تومان
9120000 تومان 12640000 تومان 7050000 تومان 4530000 تومان
CORUS
4
B.B
9130000 تومان 12670000 تومان 7060000 تومان 4550000 تومان
9400000 تومان 13200000 تومان 7330000 تومان 4660000 تومان
CORUS
4
B.B
9530000 تومان 13470000 تومان 7460000 تومان 4700000 تومان
9580000 تومان 13560000 تومان 7510000 تومان 4730000 تومان
9580000 تومان 13560000 تومان 7510000 تومان 4730000 تومان
9650000 تومان 13710000 تومان 7580000 تومان 4750000 تومان
CORUS
4
B.B
9900000 تومان 14190000 تومان 7830000 تومان 4850000 تومان
9940000 تومان 14290000 تومان 7870000 تومان 4870000 تومان
9970000 تومان 14340000 تومان 7900000 تومان 4870000 تومان
10090000 تومان 14580000 تومان 8020000 تومان 4920000 تومان
10360000 تومان 15110000 تومان 8290000 تومان 5030000 تومان
10430000 تومان 15260000 تومان 8360000 تومان 5070000 تومان
10570000 تومان 15550000 تومان 8500000 تومان 5120000 تومان
10860000 تومان 16130000 تومان 8790000 تومان 5240000 تومان
11110000 تومان 16610000 تومان 9040000 تومان 5330000 تومان
11400000 تومان 17190000 تومان 9330000 تومان 5450000 تومان
11400000 تومان 17190000 تومان 9330000 تومان 5450000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3860000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4010000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6110000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4160000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4220000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4330000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4520000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4530000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4660000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4730000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4730000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4920000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5030000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5070000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5120000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5330000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور مالزی + سنگاپور | تا 31 شهریور
نوع تور
ماجراجویی هنر و فرهنگ شهر و خرید طبیعت گردی
مدت اقامت
4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار
31 شهریور
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه گشت شهری گشت شهری با نهار
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
گشت شهری با نهار در کوالالامپور

گشت شهری ن نهار در سنگاپور

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
7400000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور سنگاپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر