ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور کوالا + پنانگ | نوروز 98

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
8770000 تومان 10180000 تومان 8660000 تومان 7720000 تومان
8930000 تومان 10510000 تومان 8820000 تومان 7800000 تومان
8980000 تومان 10600000 تومان 8860000 تومان 7810000 تومان
9030000 تومان 10710000 تومان 8920000 تومان 7830000 تومان
9280000 تومان 11210000 تومان 9170000 تومان 7930000 تومان
9360000 تومان 11380000 تومان 9250000 تومان 7960000 تومان
9499000 تومان 11650000 تومان 9390000 تومان 8020000 تومان
9640000 تومان 11920000 تومان 9530000 تومان 8070000 تومان
9799000 تومان 12260000 تومان 9690000 تومان 8140000 تومان
10030000 تومان 13240000 تومان 10190000 تومان 8350000 تومان
10300000 تومان 13240000 تومان 10190000 تومان 8350000 تومان
Istana
5
B.B
10630000 تومان 13910000 تومان 10520000 تومان 8470000 تومان
10800000 تومان 14250000 تومان 10690000 تومان 8530000 تومان
Westin
5
B.B
11000000 تومان 14650000 تومان 10890000 تومان 8610000 تومان
11070000 تومان 14790000 تومان 10960000 تومان 8640000 تومان
11160000 تومان 14960000 تومان 11050000 تومان 8680000 تومان
11270000 تومان 15180000 تومان 11160000 تومان 8730000 تومان
Westin
5
B.B
11560000 تومان 15770000 تومان 11450000 تومان 8840000 تومان
12530000 تومان 17710000 تومان 12420000 تومان 9230000 تومان
12760000 تومان 18070000 تومان 12640000 تومان 9290000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8660000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7720000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7810000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7930000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7960000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9499000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8020000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8070000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9799000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8140000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8470000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8530000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8610000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8640000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8680000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8730000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15770000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8840000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9230000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوالا + پنانگ | نوروز 98
نوع تور
ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل شهر و خرید مسافرت با کشتی تعطیلات جامع
روزهای برگشت
چهارشنبه جمعه یکشنبه
مدت اقامت
4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار
16 فروردین 98
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنما فرودگاه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
یک گشت شهری با نهار در کوالالامپور

یک گشت نیمروزی در پنانگ بدون نهار

راهنمای فارسی زبان در هر دو شهر

ترانسفر بین شهری کوالالامپور + پنانگ زمینی به مدت 4 ساعت

رفت و برگشت از شهر کوالالامپور

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
8770000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور پنانگ
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر