این تور در یک نگاه

تور کوالا + پنانگ | نوروز 1402

طول سفر
4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار
نوروز 99
شروع قیمت ها از

0 تومان

رزرو تلفنی

02188734790

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
10740000 تومان
12610000 تومان

9230000 تومان
8110000 تومان
Metropol
3
B.B
10930000 تومان
13000000 تومان

9420000 تومان
8200000 تومان
10980000 تومان
13110000 تومان

9480000 تومان
8220000 تومان
11260000 تومان
13660000 تومان

9760000 تومان
8330000 تومان
Cosmo
3
B.B
11260000 تومان
13660000 تومان

9760000 تومان
8330000 تومان
Oakwood
4
B.B
11370000 تومان
13880000 تومان

9870000 تومان
8380000 تومان
11430000 تومان
13990000 تومان

9920000 تومان
8390000 تومان
11560000 تومان
14270000 تومان

10060000 تومان
8440000 تومان
11620000 تومان
14380000 تومان

10100000 تومان
8470000 تومان
11880000 تومان
14900000 تومان


8580000 تومان
11880000 تومان
14900000 تومان


8580000 تومان
12050000 تومان
15230000 تومان

10540000 تومان
8640000 تومان
Concorde
4
B.B
12050000 تومان
15230000 تومان

10540000 تومان
8640000 تومان
Impiana
4
B.B
12050000 تومان
15230000 تومان

10540000 تومان
8640000 تومان
Istana
5
B.B
12170000 تومان
15480000 تومان

10670000 تومان
8690000 تومان
12170000 تومان
15480000 تومان

10670000 تومان
8690000 تومان
12340000 تومان
15810000 تومان

10830000 تومان
8760000 تومان
12830000 تومان
16810000 تومان

11330000 تومان
8960000 تومان
13000000 تومان
17140000 تومان

11490000 تومان
9020000 تومان
13390000 تومان
17910000 تومان

11880000 تومان
9180000 تومان
13520000 تومان
18190000 تومان


9230000 تومان
13520000 تومان
18190000 تومان


9230000 تومان
13690000 تومان
18520000 تومان


9300000 تومان
14920000 تومان
20980000 تومان


9800000 تومان
14920000 تومان
20980000 تومان

13410000 تومان
9800000 تومان
15690000 تومان
22520000 تومان

14190000 تومان
10100000 تومان
15690000 تومان
22520000 تومان

14190000 تومان
10100000 تومان
16020000 تومان
23180000 تومان

14520000 تومان
10240000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10740000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12610000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8110000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10930000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13110000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8220000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13660000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8330000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13660000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8330000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11370000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13880000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8380000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11430000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14270000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14380000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11880000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11880000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15230000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15230000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15230000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15480000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15480000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8760000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12830000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17140000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9020000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9230000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9230000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14920000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14920000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23180000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10240000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات سفر

عنوان

تور کوالا + پنانگ | نوروز 1402

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شرکت های هواپیمایی

Mahan Air

توضیحات تور

پرواز چارتر + هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد

پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود

حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

نرخ کودک زیر 2 سال 1.300.000 تومان و نت می باشد

خدمات تور

صبحانه

بیمه مسافری

راهنما فرودگاه

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

راهنما تور

نوع تور

ورزش های آبی

ماجراجویی(تور)

نقاط ناشناخته

ساحل

شهر و خرید

مسافرت با کشتی

تعطیلات جامع

برنامه سفر

یک گشت شهری با نهار در کوالالامپور

یک گشت نیمروزی در پنانگ بدون نهار

راهنمای فارسی زبان در هر دو شهر

ترانسفر بین شهری کوالالامپور + پنانگ زمینی به مدت 4 ساعت

رفت و برگشت از شهر کوالالامپور

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به سوالات شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188734790

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌ خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمایند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس : تهران ، ابتدای سهروردی شمالی ، نبش برازنده ، پلاک 4 واحد 2
شماره تماس : 02188734790
ایمیل : info@rimagasht.com