ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور کوالا + پنانگ | نوروز 99

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
10740000 تومان 12610000 تومان 9230000 تومان 8110000 تومان
Metropol
3
B.B
10930000 تومان 13000000 تومان 9420000 تومان 8200000 تومان
10980000 تومان 13110000 تومان 9480000 تومان 8220000 تومان
11260000 تومان 13660000 تومان 9760000 تومان 8330000 تومان
Cosmo
3
B.B
11260000 تومان 13660000 تومان 9760000 تومان 8330000 تومان
Oakwood
4
B.B
11370000 تومان 13880000 تومان 9870000 تومان 8380000 تومان
11430000 تومان 13990000 تومان 9920000 تومان 8390000 تومان
11560000 تومان 14270000 تومان 10060000 تومان 8440000 تومان
11620000 تومان 14380000 تومان 10100000 تومان 8470000 تومان
11880000 تومان 14900000 تومان 8580000 تومان
11880000 تومان 14900000 تومان 8580000 تومان
12050000 تومان 15230000 تومان 10540000 تومان 8640000 تومان
Concorde
4
B.B
12050000 تومان 15230000 تومان 10540000 تومان 8640000 تومان
Impiana
4
B.B
12050000 تومان 15230000 تومان 10540000 تومان 8640000 تومان
Istana
5
B.B
12170000 تومان 15480000 تومان 10670000 تومان 8690000 تومان
12170000 تومان 15480000 تومان 10670000 تومان 8690000 تومان
12340000 تومان 15810000 تومان 10830000 تومان 8760000 تومان
12830000 تومان 16810000 تومان 11330000 تومان 8960000 تومان
13000000 تومان 17140000 تومان 11490000 تومان 9020000 تومان
13390000 تومان 17910000 تومان 11880000 تومان 9180000 تومان
13520000 تومان 18190000 تومان 9230000 تومان
13520000 تومان 18190000 تومان 9230000 تومان
13690000 تومان 18520000 تومان 9300000 تومان
14920000 تومان 20980000 تومان 9800000 تومان
14920000 تومان 20980000 تومان 13410000 تومان 9800000 تومان
15690000 تومان 22520000 تومان 14190000 تومان 10100000 تومان
15690000 تومان 22520000 تومان 14190000 تومان 10100000 تومان
16020000 تومان 23180000 تومان 14520000 تومان 10240000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8110000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8220000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8330000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8330000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8380000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8440000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8470000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8580000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8580000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8640000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8640000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8640000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8760000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8960000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17140000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9020000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9180000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9230000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9230000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9300000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوالا + پنانگ | نوروز 99
نوع تور
ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل شهر و خرید مسافرت با کشتی تعطیلات جامع
مدت اقامت
4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار
نوروز 99
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنما فرودگاه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
یک گشت شهری با نهار در کوالالامپور

یک گشت نیمروزی در پنانگ بدون نهار

راهنمای فارسی زبان در هر دو شهر

ترانسفر بین شهری کوالالامپور + پنانگ زمینی به مدت 4 ساعت

رفت و برگشت از شهر کوالالامپور

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
10740000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور پنانگ
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر