ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Pegasus Airlines

تور آلانیا | پرواز ترک مستقیم به قاضی پاشا | نوروز 99

به علت نوسانات نرخ ارزی جهت دریافت آخرین نرخ با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید 02143374 - 02188172182

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
6590000 تومان 7840000 تومان 5780000 تومان 4995000 تومان
6960000 تومان 8370000 تومان 6050000 تومان 4995000 تومان
7110000 تومان 8220000 تومان 6020000 تومان 4995000 تومان
7120000 تومان 8740000 تومان 6120000 تومان 4995000 تومان
7270000 تومان 8940000 تومان 6190000 تومان 4995000 تومان
7590000 تومان 9160000 تومان 6370000 تومان 4995000 تومان
7690000 تومان 9620000 تومان 6390000 تومان 4995000 تومان
7810000 تومان 9480000 تومان 6500000 تومان 4995000 تومان
7940000 تومان 10520000 تومان 6600000 تومان 4995000 تومان
7980000 تومان 9740000 تومان 6590000 تومان 4995000 تومان
8030000 تومان 10050000 تومان 6640000 تومان 4995000 تومان
8080000 تومان 9610000 تومان 6700000 تومان 4995000 تومان
8080000 تومان 9610000 تومان 6700000 تومان 4995000 تومان
8120000 تومان 9700000 تومان 6690000 تومان 4995000 تومان
8230000 تومان 10330000 تومان 6790000 تومان 4995000 تومان
8420000 تومان 10330000 تومان 6890000 تومان 4995000 تومان
8560000 تومان 10310000 تومان 6900000 تومان 4995000 تومان
8660000 تومان 10760000 تومان 7000000 تومان 4995000 تومان
8660000 تومان 10760000 تومان 7000000 تومان 4995000 تومان
8830000 تومان 11710000 تومان 7090000 تومان 4995000 تومان
8930000 تومان 11120000 تومان 7190000 تومان 4995000 تومان
9200000 تومان 12700000 تومان 7380000 تومان 4995000 تومان
9800000 تومان 12250000 تومان 7620000 تومان 4995000 تومان
10840000 تومان 14340000 تومان 8150000 تومان 4995000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8420000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7380000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Pegasus Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آلانیا | پرواز ترک مستقیم به قاضی پاشا | نوروز 99
نوع تور
ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
28 و 29 اسفند ، 1 و 6 و 7 و 8 فروردین
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه راهنما بین شهری راهنما فرودگاه گشت شهری صبحانه نهار شام سه وعده غذایی و خدمات
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
6590000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آلانیا
خط هوایی
Pegasus Airlines

تصاویر