ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور پوکت | 30 آذر ماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7330000 تومان 7850000 تومان 6100000 تومان
7410000 تومان 8030000 تومان 6980000 تومان 6100000 تومان
7590000 تومان 8380000 تومان 6190000 تومان
7590000 تومان 8380000 تومان 6190000 تومان
I DEE
3
B.B
7680000 تومان 8550000 تومان 6620000 تومان 6190000 تومان
7680000 تومان 8730000 تومان 6190000 تومان
7760000 تومان 8730000 تومان 6980000 تومان 6280000 تومان
7940000 تومان 9080000 تومان 6280000 تومان
8030000 تومان 9250000 تومان 6370000 تومان
BAMANBURI
4
B.B
8110000 تومان 9430000 تومان 6370000 تومان
8200000 تومان 9600000 تومان 6450000 تومان
8290000 تومان 9780000 تومان 7330000 تومان 6450000 تومان
8290000 تومان 9780000 تومان 6450000 تومان
8290000 تومان 9780000 تومان 6450000 تومان
8550000 تومان 10300000 تومان 6540000 تومان
8550000 تومان 10300000 تومان 7590000 تومان 6540000 تومان
8810000 تومان 10830000 تومان 8470000 تومان 6720000 تومان
8810000 تومان 10830000 تومان 6720000 تومان
FISHERMAN
5
B.B
8990000 تومان 11180000 تومان 8030000 تومان 6800000 تومان
8990000 تومان 11180000 تومان 7850000 تومان 6800000 تومان
9250000 تومان 11700000 تومان 8120000 تومان 6390000 تومان
9375000 تومان 11700000 تومان 8900000 تومان 6390000 تومان
9860000 تومان 12930000 تومان 8900000 تومان 7150000 تومان
DUANGJIT
4
B.B
9950000 تومان 13100000 تومان 8990000 تومان 7150000 تومان
10040000 تومان 13280000 تومان 8990000 تومان 7240000 تومان
CREST
5
B.B
10130000 تومان 13450000 تومان 9780000 تومان 7240000 تومان
10390000 تومان 13980000 تومان 9080000 تومان 6830000 تومان
11180000 تومان 15550000 تومان 9780000 تومان 7180000 تومان
11800000 تومان 16950000 تومان 10480000 تومان 8120000 تومان
AMARI HKT
5
B.B
12400000 تومان 18000000 تومان 11000000 تومان 8390000 تومان
13190000 تومان 19580000 تومان 11620000 تومان 8760000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6370000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6370000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6540000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6540000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6720000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6720000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9375000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7180000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8120000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8760000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور پوکت | 30 آذر ماه
نوع تور
ورزش های آبی اسکی تور سافاری و حیات وحش ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
30 آذر ماه
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما فرودگاه سیم کارت ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا :

پرینت حساب بانکی

کپی شناسنامه و کارت ملی

2 قطعه عکس 4*3 زمینه سفید

مشخصات کامل فردی

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
7330000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پوکت
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر