ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور پوکت | 31 شهریور

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
6830000 تومان 7350000 تومان 5600000 تومان
6910000 تومان 7530000 تومان 6480000 تومان 5600000 تومان
7090000 تومان 7880000 تومان 5690000 تومان
7090000 تومان 7880000 تومان 5690000 تومان
I DEE
3
B.B
7180000 تومان 8050000 تومان 6130000 تومان 5690000 تومان
7180000 تومان 8230000 تومان 5690000 تومان
7260000 تومان 8230000 تومان 6480000 تومان 5780000 تومان
7440000 تومان 8580000 تومان 5780000 تومان
7530000 تومان 8750000 تومان 5870000 تومان
BAMANBURI
4
B.B
7610000 تومان 8930000 تومان 5870000 تومان
7700000 تومان 9100000 تومان 5950000 تومان
7790000 تومان 9280000 تومان 6830000 تومان 5950000 تومان
7790000 تومان 9280000 تومان 5950000 تومان
7790000 تومان 9280000 تومان 5950000 تومان
8050000 تومان 9800000 تومان 6040000 تومان
8050000 تومان 9800000 تومان 7090000 تومان 6040000 تومان
8310000 تومان 10330000 تومان 7970000 تومان 6220000 تومان
8310000 تومان 10330000 تومان 6220000 تومان
FISHERMAN
5
B.B
8490000 تومان 10680000 تومان 7530000 تومان 6300000 تومان
8490000 تومان 10680000 تومان 7350000 تومان 6300000 تومان
8750000 تومان 11200000 تومان 7620000 تومان 6390000 تومان
8750000 تومان 11200000 تومان 8400000 تومان 6390000 تومان
9360000 تومان 12430000 تومان 8400000 تومان 6650000 تومان
DUANGJIT
4
B.B
9450000 تومان 12600000 تومان 8490000 تومان 6650000 تومان
9540000 تومان 12780000 تومان 8490000 تومان 6740000 تومان
CREST
5
B.B
9630000 تومان 12950000 تومان 9280000 تومان 6740000 تومان
9890000 تومان 13480000 تومان 8580000 تومان 6830000 تومان
10680000 تومان 15050000 تومان 9280000 تومان 7180000 تومان
11380000 تومان 16450000 تومان 9980000 تومان 76200000 تومان
AMARI HKT
5
B.B
11900000 تومان 17500000 تومان 10500000 تومان 7890000 تومان
12690000 تومان 19080000 تومان 11120000 تومان 8260000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6910000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5780000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5780000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6040000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6040000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8310000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6220000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8310000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6220000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6300000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6300000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6740000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6740000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7180000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
76200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور پوکت | 31 شهریور
نوع تور
ورزش های آبی اسکی تور سافاری و حیات وحش ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
تا 31 شهریور
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما فرودگاه سیم کارت ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا :

پرینت حساب بانکی

کپی شناسنامه و کارت ملی

2 قطعه عکس 4*3 زمینه سفید

مشخصات کامل فردی

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
6830000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پوکت
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر