این تور در یک نگاه

تور پوکت | تا 25 اسفند | 7 شب

طول سفر
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
تا 25 اسفند
شروع قیمت ها از

7890000 تومان

رزرو تلفنی

02188734790

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7890000 تومان
9635000 تومان


5890000 تومان
8030000 تومان
9965000 تومان

7350000 تومان
5950000 تومان
8110000 تومان
10130000 تومان

7870000 تومان
5980000 تومان
8385000 تومان
10365000 تومان

8105000 تومان
6215000 تومان
8525000 تومان
10955000 تومان

7870000 تومان
6130000 تومان
8645000 تومان
11120000 تومان


6160000 تومان
8690000 تومان
11285000 تومان

7570000 تومان
6190000 تومان
8690000 تومان
11285000 تومان

7870000 تومان
6190000 تومان
9020000 تومان
11945000 تومان

7870000 تومان
6305000 تومان
9020000 تومان
11945000 تومان

7870000 تومان
6305000 تومان
9185000 تومان
12280000 تومان

8390000 تومان
6365000 تومان
9435000 تومان
12775000 تومان

9355000 تومان
6455000 تومان
9435000 تومان
12775000 تومان

9355000 تومان
6455000 تومان
9680000 تومان
13270000 تومان

8465000 تومان
6545000 تومان
9680000 تومان
13270000 تومان

8685000 تومان
6545000 تومان
9680000 تومان
13270000 تومان

9430000 تومان
6545000 تومان
10095000 تومان
14095000 تومان

8835000 تومان
6695000 تومان
CREST
5
B.B
10120000 تومان
13835000 تومان

9370000 تومان
6840000 تومان
10175000 تومان
14260000 تومان

8910000 تومان
6725000 تومان
10365000 تومان
14330000 تومان

9070000 تومان
6930000 تومان
10510000 تومان
14920000 تومان

9280000 تومان
6845000 تومان
BURASARI
4
B.B
10675000 تومان
15250000 تومان

9355000 تومان
6905000 تومان
10945000 تومان
15490000 تومان

9590000 تومان
7140000 تومان
11030000 تومان
15650000 تومان

9655000 تومان
7170000 تومان
11250000 تومان
16410000 تومان

9875000 تومان
7110000 تومان
11580000 تومان
17070000 تومان

10175000 تومان
7230000 تومان
11665000 تومان
17235000 تومان


7260000 تومان
11935000 تومان
17470000 تومان

10485000 تومان
7495000 تومان
12820000 تومان
19545000 تومان

11290000 تومان
7675000 تومان
12905000 تومان
19710000 تومان

11360000 تومان
7705000 تومان
13565000 تومان
21035000 تومان

11955000 تومان
7940000 تومان
13815000 تومان
21530000 تومان

12810000 تومان
8030000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9635000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8030000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9965000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8110000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10130000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8385000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10365000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8105000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6215000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8525000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10955000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6130000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8645000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6160000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11285000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11285000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11945000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6305000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11945000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6305000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9185000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12280000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6365000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9435000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12775000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9355000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6455000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9435000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12775000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9355000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6455000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13270000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8465000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6545000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13270000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8685000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6545000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13270000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6545000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14095000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8835000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13835000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10175000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6725000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10365000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6930000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10510000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14920000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6845000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10675000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9355000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6905000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10945000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7140000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11030000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9655000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7170000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16410000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7110000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17070000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10175000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7230000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11665000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17235000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7260000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11935000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17470000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10485000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19545000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7675000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12905000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19710000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7705000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13565000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21035000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11955000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7940000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13815000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21530000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8030000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات سفر

عنوان

تور پوکت | تا 25 اسفند | 7 شب

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شرکت های هواپیمایی

Mahan Air

توضیحات تور

پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد

پرداخت 100% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود

حداقل اعتبار پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

پکیج با پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت افزایش قیمت ما به تفاوت به نرخ پکیج اضافه میگردد.

نرخ کودک زیر 2 سال 490.000 + 50 دلار تومان میباشد .

خدمات

صبحانه

بیمه مسافری

گرفتن ویزا

راهنما بین شهری

راهنما فرودگاه

سیم کارت

ترانسفر فرودگاهی

راهنما تور

ویزا توریستی

نوع تور

ورزش های آبی

اسکی

تور سافاری و حیات وحش

ماجراجویی(تور)

نقاط ناشناخته

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

تعطیلات جامع

برنامه سفر

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا :

پرینت حساب بانکی

کپی شناسنامه و کارت ملی

2 قطعه عکس 4*3 زمینه سفید

مشخصات کامل فردی

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به سوالات شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188734790

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌ خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمایند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس : تهران ، ابتدای سهروردی شمالی ، نبش برازنده ، پلاک 4 واحد 2
شماره تماس : 02188734790
ایمیل : info@rimagasht.com