ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور پوکت | تا 25 اسفند | 7 شب

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7890000 تومان 9635000 تومان 5890000 تومان
8030000 تومان 9965000 تومان 7350000 تومان 5950000 تومان
8110000 تومان 10130000 تومان 7870000 تومان 5980000 تومان
8385000 تومان 10365000 تومان 8105000 تومان 6215000 تومان
8525000 تومان 10955000 تومان 7870000 تومان 6130000 تومان
8645000 تومان 11120000 تومان 6160000 تومان
8690000 تومان 11285000 تومان 7570000 تومان 6190000 تومان
8690000 تومان 11285000 تومان 7870000 تومان 6190000 تومان
9020000 تومان 11945000 تومان 7870000 تومان 6305000 تومان
9020000 تومان 11945000 تومان 7870000 تومان 6305000 تومان
9185000 تومان 12280000 تومان 8390000 تومان 6365000 تومان
9435000 تومان 12775000 تومان 9355000 تومان 6455000 تومان
9435000 تومان 12775000 تومان 9355000 تومان 6455000 تومان
9680000 تومان 13270000 تومان 8465000 تومان 6545000 تومان
9680000 تومان 13270000 تومان 8685000 تومان 6545000 تومان
9680000 تومان 13270000 تومان 9430000 تومان 6545000 تومان
10095000 تومان 14095000 تومان 8835000 تومان 6695000 تومان
CREST
5
B.B
10120000 تومان 13835000 تومان 9370000 تومان 6840000 تومان
10175000 تومان 14260000 تومان 8910000 تومان 6725000 تومان
10365000 تومان 14330000 تومان 9070000 تومان 6930000 تومان
10510000 تومان 14920000 تومان 9280000 تومان 6845000 تومان
BURASARI
4
B.B
10675000 تومان 15250000 تومان 9355000 تومان 6905000 تومان
10945000 تومان 15490000 تومان 9590000 تومان 7140000 تومان
11030000 تومان 15650000 تومان 9655000 تومان 7170000 تومان
11250000 تومان 16410000 تومان 9875000 تومان 7110000 تومان
11580000 تومان 17070000 تومان 10175000 تومان 7230000 تومان
11665000 تومان 17235000 تومان 7260000 تومان
11935000 تومان 17470000 تومان 10485000 تومان 7495000 تومان
12820000 تومان 19545000 تومان 11290000 تومان 7675000 تومان
12905000 تومان 19710000 تومان 11360000 تومان 7705000 تومان
13565000 تومان 21035000 تومان 11955000 تومان 7940000 تومان
13815000 تومان 21530000 تومان 12810000 تومان 8030000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9635000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9965000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5980000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8385000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10365000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8105000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6215000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8525000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10955000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6130000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8645000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6160000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11285000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11285000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11945000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6305000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11945000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6305000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9185000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6365000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9435000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12775000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9355000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6455000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9435000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12775000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9355000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6455000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8465000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6545000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8685000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6545000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6545000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8835000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13835000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6840000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10175000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8910000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6725000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10365000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6930000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6845000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10675000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9355000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6905000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10945000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7140000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9655000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16410000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9875000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7110000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10175000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7230000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11665000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17235000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11935000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10485000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19545000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7675000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12905000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7705000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13565000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21035000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11955000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13815000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8030000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور پوکت | تا 25 اسفند | 7 شب
نوع تور
ورزش های آبی اسکی تور سافاری و حیات وحش ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
تا 25 اسفند
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما فرودگاه سیم کارت ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا :

پرینت حساب بانکی

کپی شناسنامه و کارت ملی

2 قطعه عکس 4*3 زمینه سفید

مشخصات کامل فردی

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
7890000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پوکت
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر