ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

آفر تور دبی | نوروز 99 | پرواز ماهان

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Sadaf
3
B.B
5280000 تومان 6390000 تومان 4690000 تومان میدان ماهی
5400000 تومان 6640000 تومان 4900000 تومان 4690000 تومان دیره
5690000 تومان 7200000 تومان 4690000 تومان دیره
5790000 تومان 7360000 تومان 4990000 تومان 4690000 تومان دیره
5840000 تومان 7530000 تومان 5740000 تومان 4690000 تومان دیره
City Star
3
H.B
5850000 تومان 7550000 تومان 5750000 تومان 4690000 تومان میدان ماهی
5900000 تومان 7850000 تومان 5890000 تومان 4690000 تومان دیره
6070000 تومان 7950000 تومان 4690000 تومان دیره
6270000 تومان 8390000 تومان 4880000 تومان 4690000 تومان سیتی سنتر
Coral
4
B.B
6290000 تومان 8400000 تومان 5970000 تومان 4690000 تومان دیره
6350000 تومان 8550000 تومان 6400000 تومان 4690000 تومان سیتی سنتر
6590000 تومان 9000000 تومان 6700000 تومان 4690000 تومان البرشا
6760000 تومان 9360000 تومان 6630000 تومان 4690000 تومان دیره
6920000 تومان 9680000 تومان 4690000 تومان البرشا
7050000 تومان 9930000 تومان 6870000 تومان 4690000 تومان سیتی سنتر
7200000 تومان 10250000 تومان 6700000 تومان 4690000 تومان سیتی سنتر
7240000 تومان 10340000 تومان 7100000 تومان 4690000 تومان شیخ زائد
7240000 تومان 10340000 تومان 7100000 تومان 4690000 تومان جمیرا
7400000 تومان 10640000 تومان 6870000 تومان 4690000 تومان الغریر سیتی
7490000 تومان 10840000 تومان 7100000 تومان 4690000 تومان جمیرا
8160000 تومان 12150000 تومان 7390000 تومان 4690000 تومان شیخ زائد
8280000 تومان 12400000 تومان 4690000 تومان حبتور سیتی
8360000 تومان 12560000 تومان 4790000 تومان 4690000 تومان شیخ زائد
8920000 تومان 13680000 تومان 6790000 تومان 4690000 تومان شیخ زائد
Conrad
5
B.B
9120000 تومان 14050000 تومان 8400000 تومان 4690000 تومان شیخ زائد
9440000 تومان 14720000 تومان 7330000 تومان 4690000 تومان امارات مال
12960000 تومان 21760000 تومان 5290000 تومان 4690000 تومان راس الخیمه
15170000 تومان 27000000 تومان 4790000 تومان 4690000 تومان پالم
15450000 تومان 26720000 تومان 4790000 تومان 4690000 تومان جمیرا
17250000 تومان 30290000 تومان 4790000 تومان 4690000 تومان پالم
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
میدان ماهی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
میدان ماهی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
سیتی سنتر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
سیتی سنتر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
البرشا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
البرشا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
سیتی سنتر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
سیتی سنتر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
جمیرا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
الغریر سیتی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
جمیرا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
حبتور سیتی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
امارات مال
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
راس الخیمه
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
پالم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
26720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
جمیرا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
30290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
پالم
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
آفر تور دبی | نوروز 99 | پرواز ماهان
نوع تور
ورزش های آبی تور سافاری و حیات وحش ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع نمایشگاهی طبیعت گردی
مدت اقامت
4 شب و 5 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 99
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
خدمات
صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما فرودگاه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
شروع قیمت ها از
5280000تومان
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر