021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور دبی | نوروز 97

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:4 فروردین


 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Delmon Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
3600000 تومان
4460000 تومان
3400000 تومان

 • Sun And Sand
 • ریما گشت
 • B.B
3650000 تومان
4430000 تومان
3450000 تومان

 • Sun And Sand
 • ریما گشت
 • H.B
3800000 تومان
4730000 تومان
3650000 تومان

 • Signature Inn
 • ریما گشت
 • H.B
3700000 تومان
4550000 تومان
3500000 تومان

 • Dubai Palm
 • ریما گشت
 • H.B
3830000 تومان
4750000 تومان
3600000 تومان

 • St. George
 • ریما گشت
 • B.B
3830000 تومان
4800000 تومان
3600000 تومان

 • St. George
 • ریما گشت
 • H.B
3950000 تومان
5000000 تومان
3700000 تومان

 • City Star
 • ریما گشت
 • B.B
3890000 تومان
4890000 تومان
3700000 تومان

 • City Star
 • ریما گشت
 • H.B
3990000 تومان
4950000 تومان
3700000 تومان

 • Best Western
 • ریما گشت
 • B.B
4200000 تومان
5350000 تومان
4000000 تومان

 • Best Western
 • ریما گشت
 • H.B
4450000 تومان
5900000 تومان
4200000 تومان

 • Grand Excelsior
 • ریما گشت
 • B.B
4070000 تومان
5100000 تومان
4000000 تومان

 • Grand Excelsior
 • ریما گشت
 • H.B
4350000 تومان
5650000 تومان
4150000 تومان

 • Nihal Palace
 • ریما گشت
 • B.B
4150000 تومان
5250000 تومان
4000000 تومان

 • Nihal Palace
 • ریما گشت
 • H.B
4320000 تومان
5580000 تومان
4110000 تومان

 • Abjad Grand
 • ریما گشت
 • H.B
4150000 تومان
5290000 تومان
4000000 تومان

 • Moscow
 • ریما گشت
 • B.B
4200000 تومان
5380000 تومان
4000000 تومان

 • Moscow
 • ریما گشت
 • H.B
4700000 تومان
6300000 تومان
4500000 تومان

 • Avenue
 • ریما گشت
 • B.B
4250000 تومان
5500000 تومان
4100000 تومان

 • Avenue
 • ریما گشت
 • H.B
4500000 تومان
5900000 تومان
4100000 تومان

 • Jood Palace
 • ریما گشت
 • B.B
4750000 تومان
6250000 تومان
4550000 تومان

 • Millennium Plaza
 • ریما گشت
 • B.B
5200000 تومان
6970000 تومان
5100000 تومان

 • Sheraton Grand
 • ریما گشت
 • B.B
5300000 تومان
7350000 تومان
5100000 تومان

 • Hyatt Regency Galleria Residence
 • ریما گشت
 • B.B
5320000 تومان
7380000 تومان
5100000 تومان

 • Nassima Royal
 • ریما گشت
 • B.B
5550000 تومان
7630000 تومان
5350000 تومان

 • Taj Dubai
 • ریما گشت
 • B.B
5820000 تومان
8180000 تومان
5620000 تومان

Delmon Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Sun And Sand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Sun And Sand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Signature Inn
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Dubai Palm
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3830000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
St. George
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3830000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
St. George
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
City Star
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
City Star
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Best Western
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
4000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Best Western
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
4200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Excelsior
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4070000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
4000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Excelsior
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
4150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Nihal Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
4000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Nihal Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
4110000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Abjad Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
4000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Moscow
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
4000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Moscow
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
4500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Avenue
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
4100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Avenue
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
4100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Jood Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
4550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Millennium Plaza
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
5100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Sheraton Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
5100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Hyatt Regency Galleria Residence
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
5100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Nassima Royal
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
5350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Taj Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
5620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع , نمایشگاهی , آموزشی ,
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
روزهای برگشت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار 4 فروردین ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی , گرفتن ویزا , راهنما فرودگاه , راهنمای تور ,
سطح سختی آسان ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 3600000تومان ,
کشور مقصد امارات متحده عربی ,
شهر مقصد دبی ,
خط هوایی Mahan Air ,
برنامه سفر
در صورت خرید تور دبی از ریماگشت ( ویژه نوروز 97 ) یک تور به انتخاب خودتان ( سافاری دبی ، وایلد وادی ، گشت شهری ویژه VIP، پارک فراری ) هدیه بگیرید ,
توضیحات تور
پرداخت 100% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است و در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ پکیج بروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت جا ندادن کلاس پروازی ما به تفاوت به نرخ پکیج اضافه میگردد , با توجه به قوانین مالیات کشور امارات در خصوص هر شب هراتاق در هتل 2 و 3 ستاره 10 درهم 4 ستاره 15 درهم و در هتل های 5 ستاره 20 درهم و پرداخت آن به محض ورود به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت2.100.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 850.000 تومان و نت می باشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .