ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور دبی | 5 شب | پرواز ماهان | نوروز 99

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
6060000 تومان 7210000 تومان 4350000 تومان رقه
6450000 تومان 7990000 تومان 4350000 تومان رقه
6660000 تومان 8410000 تومان 6640000 تومان 4350000 تومان رقه
dorus
4
B.B
6740000 تومان 8570000 تومان 4350000 تومان میدان ماهی
6900000 تومان 8890000 تومان 4350000 تومان دیره
6960000 تومان 9030000 تومان 6730000 تومان 4350000 تومان دیر
7020000 تومان 9110000 تومان 4350000 تومان رقه
7020000 تومان 9110000 تومان 4350000 تومان رقه
7020000 تومان 9110000 تومان 7000000 تومان 4350000 تومان رقه
7210000 تومان 9510000 تومان 7180000 تومان 4350000 تومان دیره
7270000 تومان 9630000 تومان 7250000 تومان 4350000 تومان شیخ زائد
Coral
4
B.B
7650000 تومان 10390000 تومان 7400000 تومان 4350000 تومان مرقبات
7680000 تومان 10450000 تومان 7600000 تومان 4350000 تومان البرشا
7790000 تومان 10670000 تومان 6670000 تومان 4350000 تومان میدان ماهی
Avani
5
B.B
7850000 تومان 10810000 تومان 7250000 تومان 4350000 تومان دیره
7860000 تومان 10810000 تومان 6390000 تومان 4350000 تومان سیتی سنتر
8000000 تومان 11100000 تومان 7890000 تومان 4350000 تومان دیره
8260000 تومان 11610000 تومان 4350000 تومان شیخ زائد
8350000 تومان 11790000 تومان 7830000 تومان 4350000 تومان دیره
8410000 تومان 11910000 تومان 7350000 تومان 4350000 تومان سیتی سنتر
8610000 تومان 12310000 تومان 7900000 تومان 4350000 تومان دیره
9110000 تومان 13310000 تومان 8600000 تومان 4350000 تومان جمیرا
9520000 تومان 14130000 تومان 4550000 تومان 4350000 تومان بنی یاس
9540000 تومان 14310000 تومان 4350000 تومان سیتی سنتر
9610000 تومان 14310000 تومان 4550000 تومان 4350000 تومان شیخ زائد
9950000 تومان 14990000 تومان 4350000 تومان البرشا
10360000 تومان 15810000 تومان 8930000 تومان 4350000 تومان شیخ زائد
10860000 تومان 16810000 تومان 7940000 تومان 4350000 تومان شیخ زائد
10900000 تومان 16890000 تومان 8950000 تومان 4350000 تومان شیخ زائد
13730000 تومان 22550000 تومان 10890000 تومان 4350000 تومان پالم
14540000 تومان 24170000 تومان 13800000 تومان 4350000 تومان پالم
17880000 تومان 30500000 تومان 4950000 تومان 4350000 تومان راس الخیمه
17970000 تومان 31050000 تومان 4950000 تومان 4350000 تومان جمیرا
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8410000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
میدان ماهی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
دیر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
مرقبات
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
البرشا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
میدان ماهی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
سیتی سنتر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
سیتی سنتر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
جمیرا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
بنی یاس
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
سیتی سنتر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
البرشا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
پالم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
14540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
پالم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
30500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
راس الخیمه
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
31050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
جمیرا
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور دبی | 5 شب | پرواز ماهان | نوروز 99
نوع تور
ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع نمایشگاهی آموزشی
مدت اقامت
5 شب و 6 روز
تاریخ اعتبار
اعتبار نوروز 99
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه راهنمای تور
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
6060000تومان
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر